Obec Bukovany u Příbrami
Bukovanyu Příbrami

Kam s odpady

Svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce dne 29. 12. 2023 odsouhlasilo,

O PONECHÁNÍ ZÁKLANÍHO POPLATKU A SLEV PRO ROK 2024 ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Vzhledem ke každoročnímu navyšování výdajů za svoz všech složek odpadů,

vezměte, prosím, na vědomí,

že poplatek

BUDE PRO ROK 2025 NAVÝŠEN.

Více o výdajích a příjmech za jednotlivé roky naleznete v přílohách na této stránce.

Níže rovněž naleznete rozpis svozů v roce 2024, dochází ke změně dne svozů, a to na čtvrtek.

Poplatky lze hradit nadále převodem na bankovní účet č. 0045823211/0100, v hotovosti do pokladny obce nebo prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje.

 

Kam s nefunkční zářivkou

Řada z nás doma řeší, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lieární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do poplenice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky. V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se vyphodila do popelnice na komunální odpad a v obchodě se koupila nová. Od září 2012 se klasické wolframové žárovky přestávají v EU prodávat, a používají se ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje - kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možnost je odevzdat nefunkční zářivku na obecním úřadě, Bukovany 40. Úsporku od Vás zdarma převezmeme a uložíme do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Od roku 2022 je možné do sběrného boxu odevzdat i klasické žárovky. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80% nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Ekolamp

Sběrný box se nachází na chodbě obecního úřadu

Vysloužilé baterie

Na chodbě obecního úřadu je umístněn sběrný box na použité baterie od společnosti ECOBAT s. r. o. Druhý sběrný box je umístěn v Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové. Na obecním úřadě je možné vyzvednout krabičku do domácnosti, tzv. Ecocheese.

Transport box je umístěn na chodbě obecního úřaduErochees do domácnosti lze zdarma vyzvednout na obecním úřadě

Elektrozařízení

Obec se ve spolupráci se společností ASEKOL s. r. o. usnadňuje občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý má možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač do pohostinství a zdarma se jej zbavit vhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu, na jehož horní části se nachází i box na použité baterie.

Sběrný box se nachází v chodbě pohostinství

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, a dochází tak zbytečně k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Více podrobností o třídění elektroodpadu.

Použitý rostlinný olej

Obec se rovněž ve spolupráci se společností TRAFIN OIL a. s. dohodla snížit vypouštění rostlinných olejů do odpadních vod. Občané mají možnost přinést použité rostlinné oleje do připravného barelu, který je umístěn rovzně v chodbě pohostinství.

Likvidace biologického rozložitelného komunálního odpadu (dále "BRKO")

Při práci na zahradách vzniká BRKO (tráva, listí, větve). Většinou dochází k jejich pálení, což je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku požárů.

Neexistuje žádný právní předpis, který by povoloval pálení biologického odpadu na zahradách, neexistuje ani právní předpis, který by tuto činnost výslovně zakazoval. Pálení odpadu obecně zakazuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, stejně tak jako zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, fyzickým osobám (občanům) výslovně nezakazuje pálení trávy, listí nebo větví na hromadách. Vyjdeme-li z toho, že tato činnost k venkovu tradičně patří, je při ní nutné dodržovat určitá pravidla a omezení:

 • pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let;
 • při pálení je třeba zamezit dětem přístup k ohni;
 • na místě pálení musí být k dispozici vhodný hasební prostředek (lopaty, písek či zemina, vědra s vodou, hasební přístroje);
 • místo spalování volit v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů;
 • při pálení nesmí být používány na podporu hoření látky znečišťující ovzduší;
 • pálení není vhodné provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, zejména při silném větru, mimořádném suchu a velkém vedru;
 • při spalování biologického odpadu na zahradách je nutné věnovat pozornost směru kouře, aby po celou dobu pálení neobtěžoval sousedy;
 • po skončení pálení musí být oheň dobře uhašen, popel nahromaděn do středu ohniště, ohniště zahrnuto pískem nebo zeminou a následně několikrát zkontrolováno;
 • pálení většího množství látek přírodního charakteru musí fyzická osoba (občan) předem ohlásit na obecním úřadu (viz formulář), ale především na webové adrese Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: https://paleni.izscr.cz/

POZOR!

 • je přísně zakázáno provádět plošné vypalování porostů na zahradách i ve volné přírodě (vypalování luk, mezí, křovinného nebo lesního porostu);
 • je přísně zakázáno spalovat nalakované a naimpregnované dřevo a dřevotřísky obsahující pryskyřice (starý nábytek, odřezky z dřevotřískových desek apod.);
 • je přísně zakázáno spalovat materiály nebiologického charakteru (plasty, PET láhve, polystyrén, nápojové obaly, pneumatiky, hadry, gumu, oleje, barvy apod.);
 • poslední dva body se týkají i pálení v kotlích a kamnech na tuhá paliva; v nich je možné spalovat pouze palivo, pro které bylo topné zařízení konstruováno (uvedeno v návodu a záručním listu).

DOPORUČENÍ:

 • snažme se BRKO využít ekologickým způsobem; v malém množství je to vždy možné, vyžaduje to jen trochu zdravé námahy;
 • nabízí se založení (malého) vlastního kompostu, do kterého patří shrabaná tráva a listí, nastříhané či nasekané drobné proutí, naštěpované silnější větve, také bio-odpadky z domácnosti;

BIOODPAD NESPALUJME, ALE VYUŽIJME - JE CENNOU SUROVINOU.

BRKO je možné ukládat do veřejně přístupných nádob, které jsou umístěny dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, popř. si mohou občané požádat o propůjčení domovních komposterů o objemu 400 popř. 800 litrů.

Dvakrát ročně je možné BRKO odložit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistaveny v obci dle oznámení OÚ, většinou na jaře, v období jarní brigády a během září, v období kosení Pastviny u Bukovan.

Zároveň upozorňujeme, že u rybníku Veselý není skládka biologického odpadu, jak se někteří občané mylně domnívaj!!!

V případě, že občané pálí listí a trávu, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad na příslušném tiskopise a zároveň zadat na portál Evidence pálení.

Kontejnery na sklo, plasty a papír

Obec rovněž podporuje i sběr tříděného odpadu prostřednictívm kontejnerů na sklo, plasty vč. nápojových kartonů a papír.

Svoz je zajištěn prostřednictvím společnosti AMT s. r. o., Příbram. Jedná se především o kontejnery u obecního úřadu, kde jsou často pohozeny plasty v taškách, rozměrnější kanystry apod. V případě přeplění kontejneru je možné plasty a sklo vhodit do jiného kontejneru v Bukovanech či Sedlečku, případně lze doma rozměrnější věci rozřezat či rozlámat na menší kusy, aby je bylo možné do kontejneru umístit.

Autoplasty (ne měkčené) je možné odvézt a zdarma odevzdat na AMT s. r. o., Příbram, pobočka Dolní Hbity 98, a autosklo na pobočce Bytíz 336, Příbram.

Kontejnery na textil

V Bukovanech na návsi je umístě kontejner na textil, který je zapůjčen společností Coretex CZ SE.

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závězná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství_0.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,54 kB

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 1-2021 stanovení obecního systému odpadového hospodářství_0.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,22 kB

Rozpisy svozů

Rozpis svozů 2024

Bukovany(17).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,14 kB

Třídění baterií

Článek o množství vytříděných baterií

priloha_978596089_0_Bukovany.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,6 kB

Výdaje a příjmy

Výaje a příjmy za rok 2023

Příjmy a výdaje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 26,63 kB

Výdaje a příjmy 2022

Výdaje a příjmy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,58 kB

Výdaje a příjmy 2021

Příjmy a výdaje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,47 kB

Odpadové fórum

Odpadové fórum 5/2024

OF_5_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,82 MB

Odpadové fórum 12/2023

OF_12_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,83 MB

Odpadové fórum 3/2024

OF_3_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,95 MB

Odpadové fórum 4/2024

OF_4_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,71 MB

Odpadové fórum 5/2023

eOF_5_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,44 MB

Odpadové fórum 4/2023

eOF_4_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,86 MB

Odpadové fórum 3/2023

eOF_3_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,66 MB

Odpadové fórum 2/2023

eOF_2_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,67 MB

Odpadové fórum 1/2023

eOF_1_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,97 MB

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
2
2
1

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
déšť 20 °C 11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 14/10 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 20/10 °C
pondělí 27. 5. polojasno 23/10 °C

Platební portál Středočeského kraje

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu