Zastupitelstvo

Ing. David Kaiser

starosta

tel. 723 25 25 23

email: bukovanypb@seznam.cz


Jiří Macoun

místostarosta 

tel. 604 75 11 10

email: bukovanypb@atlas.cz


Hana Pivoňková

zastupitelka 

tel. 602 33 81 98

email: hankapivo@seznam.cz

 

 

Lubor Vopat

zastupitel 

tel. 602 15 53 42

email: lubor.vopat@seznam.cz


Lukáš Voska

zastupitel 

tel. 725 51 48 59

email: voskalukas@gmail.com