Odpady - svoz KO, tříděný odpad apod.

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí v elektronické podobě

 

Množství vybraných baterií

Článek o množství vytříděných baterií v pdf.

 

 

Svoz komunálního odpadu

Od 1. 2. 2018 svoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje společnost Rumpold - P s. r. o. 

Jako by pro letošní rok nebylo špatných zpráv dost, Vláda ČR schválila novou odpadovou legislativu, resp. neschválila její odklad na rok 2022.

Tato legislativa má dopad na cenu jedné tuny komunálního odpadu ve výši 300 Kč (poplatek se navyšuje z 500 Kč na 800 Kč). V celkové ceně jedné tuny skládkovaného odpadů se navýšení poplatku projeví navýšením o 23% (čisté navýšení o poplatek).

Protože je toto navýšení dáno zákonem, svozové společnosti jsou povinny u všech skládkovaných odpadů vybírat navýšený poplatek a tedy tuto částku přenést na původce odpadu.

Jelikož, především v letních měsích, se v naší vsi nachází mnoho chalupářů, kteří produkují odpady, využívají kontejnery na tříděný odpad, i velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový komunální opdad i nebezpečný odpad, zavedli jsem pro rok 2021 i pro ně svozovou známku a upravili obecně závaznou vyhlášku, která se vztahuje na všechny majitele nemovitostí.

Oproti předchozímu roku tak muselo dojít k navýšení cen svozových známek:

Objem nádoby

Frekvence svozu

Cena vč. DPH

Sběrná nádoba 110l/120l

léto 1x14 dní, zima 1x týdně

2100,-

Sběrná nádoba 110l/120l

1x 14 dní

1350,-

Sběrná nádoba 240l

1x 14 dní

2900,-

Sběrná nádoba 110l/120l

chalupář 1x14 dní květen - září

950,-

Sběrná nádoba 110l/120l

jednorázová známka

90,-

Jednorázový pytel 120l

 

110,-

Známky je možné zakoupit na obecním úřadě.

Platba je možná nadále v hotovosti, popř. předem předem na číslo účtu 0045823211/0100, do poznámky pro příjemce uveďte "Platba SKO" a Vaše jméno. Oznámení o platbě popř. elektronické potvrzení o platbě zašlete na email bukovanypb@seznam.cz.

Do sběrných nádob nesmí být ukládán zvláštní či nebezpečný odpad, zemina, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, odpad z vegetace, vánoční stromky. Využívejte, prosím, v co největší míře sběrné nádoby na tříděný odpad, drobné elektrozařízení, baterie, zářivky a úsporné zářivky, zbytky rostlinného oleje, kompostery.

Svoz KO 2021

Rozpis svozu v roce 2021 v elektronické podobě zde.

Upozornění - 1. svoz v roce 2021 nebude dne 1. 1., ale až v sobotu 2. 1.!!!

 

Kam s nefunkční zářivkou

Řada z nás musela doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lieární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do poplenice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky. V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se vyphodila do popelnice na komunální odpad a v obchodě se koupila nová. Od září 2012 se klasické wolframové žárovky přestávají v EU prodávat, a začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje - kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného sklad. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možnost je odevzdat nefunkční zářivku na obecním úřadě, Bukovany 40. Úsporku od Vás zdarma převezmeme a uložíme do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebetzpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80% nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Sběrný box na lineární zářivky


 

 

 

 

 

 

 

Vysloužilé baterie

Na chodbě obecního úřadu je umístněn sběrný box na použité baterie od společnosti ECOBAT s. r. o. Druhý sběrný box je umístěn v Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové. Na obecním úřadě je možné vyzvednout krabičku do domácnosti, tzv. Ecocheese.

Transport boxEcochees do domácnosti

 

Elektrozařízení

Obec se ve spolupráci se společností ASEKOL s. r. o. usnadňuje občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý má možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač do pohostinství a zdarma se jej zbavit vhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu, na jehož horní části se nachází i box na použité baterie.

Sběrný box na drobné elektrozařízení

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, a dochází tak zbytečně k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Více podrobností o třídění elektroodpadu zde.


Barel na použitý rostlinný olej

Obec se rovněž ve spolupráci se společností TRAFIN OIL a. s. dohodla snížit vypouštění rostlinných olejů do odpadních vod. Občané mají možnost přinést použité rostlinné oleje do připravného barelu, který je umístěn rovzně v chodbě pohostinství.


Likvidace biologického rozložitelného komunálního odpadu (dále "BRKO")

 

Při práci na zahradách vzniká BRKO (tráva, listí, větve). Většinou dochází k jejich pálení, což je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku požárů.

Neexistuje žádný právní předpis, který by povoloval pálení biologického odpadu na zahradách, neexistuje ani právní předpis, který by tuto činnost výslovně zakazoval. Pálení odpadu obecně zakazuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, stejně tak jako zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, fyzickým osobám (občanům) výslovně nezakazuje pálení trávy, listí nebo větví na hromadách. Vyjdeme-li z toho, že tato činnost k venkovu tradičně patří, je při ní nutné dodržovat určitá pravidla a omezení:

 • pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let;

 • při pálení je třeba zamezit dětem přístup k ohni;

 • na místě pálení musí být k dispozici vhodný hasební prostředek (lopaty, písek či zemina, vědra s vodou, hasební přístroje);

 • místo spalování volit v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů;

 • při pálení nesmí být používány na podporu hoření látky znečišťující ovzduší;

 • pálení není vhodné provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, zejména při silném větru, mimořádném suchu a velkém vedru;

 • při spalování biologického odpadu na zahradách je nutné věnovat pozornost směru kouře, aby po celou dobu pálení neobtěžoval sousedy;

 • po skončení pálení musí být oheň dobře uhašen, popel nahromaděn do středu ohniště, ohniště zahrnuto pískem nebo zeminou a následně několikrát zkontrolováno;

 • pálení většího množství látek přírodního charakteru musí fyzická osoba (občan) předem ohlásit na obecním úřadu (viz formulář), ale především na webové adrese Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: https://paleni.izscr.cz/

POZOR!

 • je přísně zakázáno provádět plošné vypalování porostů na zahradách i ve volné přírodě (vypalování luk, mezí, křovinného nebo lesního porostu);

 • je přísně zakázáno spalovat nalakované a naimpregnované dřevo a dřevotřísky obsahující pryskyřice (starý nábytek, odřezky z dřevotřískových desek apod.);

 • je přísně zakázáno spalovat materiály nebiologického charakteru (plasty, PET láhve, polystyrén, nápojové obaly, pneumatiky, hadry, gumu, oleje, barvy apod.);

 • poslední dva body se týkají i pálení v kotlích a kamnech na tuhá paliva; v nich je možné spalovat pouze palivo, pro které bylo topné zařízení konstruováno (uvedeno v návodu a záručním listu).

DOPORUČENÍ:

 • snažme se BRKO využít ekologickým způsobem; v malém množství je to vždy možné, vyžaduje to jen trochu zdravé námahy;

 • nabízí se založení (malého) vlastního kompostu, do kterého patří shrabaná tráva a listí, nastříhané či nasekané drobné proutí, naštěpované silnější větve, také bio-odpadky z domácnosti;

BIOODPAD NESPALUJME, ALE VYUŽIJME - JE CENNOU SUROVINOU.

BRKO je možné ukládat do veřejně přístupných nádob, které jsou umístěny dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, popř. si mohou občané požádat o propůjčení domovních komposterů o objemu 400 popř. 800 litrů. 

Dvakrát ročně je možné BRKO odložit do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistaveny v obci dle oznámení OÚ, většinou na jaře, v období jarní brigády a během září, v období kosení Pastviny u Bukovan.

Zároveň upozorňujeme, že u rybníku Veselý není skládka biologického odpadu, jak se někteří občané mylně domnívaj!!!

V případě, že občané pálí listí a trávu, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad na příslušném tiskopise a zároveň zadat na portál Evidence pálení.


Kontejnery na sklo, plasty a papír

Obec samozřejmě podporuje i sběr tříděného odpadu prostřednictívm kontejnerů na sklo, plasty vč. nápojových kartonů a papír.

Žádáme všechny o udržování pořádku kolem kontejnerů, jejichž odvoz zajišťuje společnost AMT s. r. o., Příbram. Jedná se především o kontejnery u obecního úřadu, kde jsou často pohozeny plasty v taškách, rozměrnější kanystry apod. V případě přeplění kontejneru je možné plasty a sklo vhodit do jiného kontejneru v Bukovanech či Sedlečku, případně lze doma rozměrnější věci rozřezat či rozlámat na menší kusy, aby je bylo možné do kontejneru umístit.

Autoplasty (ne měkčené) je možné odvézt a zdarma odevzdat na AMT s. r. o., Příbram, pobočka Dolní Hbity 98, a autosklo na pobočce Bytíz 336, Příbram.